Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatus 2022/2023

 

Juhatus on Eesti Õpilasesinduste Liidu (EÕEL) alaline organ, mis vastutab EÕEL-i igapäevase toimimise eest, paneb paika organisatsiooni prioriteedid ning jälgib tegevuste vastavust arengu- ja tegevuskavale. Igapäevatöö hulka kuulub ka tegevmeeskonna juhtimine, sh tihe koostöö valdkondade juhtidega. Juhatus vastutab organisatsiooni üldise tegevuse ja terviklikkuse eest.

 

Esimees

Juhatuse esimees juhatab ja koordineerib terve Eesti Õpilasesinduste Liidu tööd. Tema ülesanneteks on juhatuse ja meeskonna juhtimine (ülesannete jagamine, koosolekute kokku kutsumine, juhatuse ja tegevmeeskonna töö jälgimine ning koordineerimine); tegevbüroo otsene juhtimine ja koordineerimine; Eesti Õpilasesinduste Liidu esindamine suurematel avaliku poliitika teemadel; kõneisikuna meedias esinemine; hea organisatsiooni sisekliima loomine; organisatsiooni finantsvõimekuse tagamine ja arendamine; arenguvestluste läbiviimine töötajate, valdkonna- ja projektijuhtidega.

 

Aseesimehed

Aseesimehed on vastutavad kindlate valdkondade tegevuse eest, mis jagatakse omavahel peale juhatuse valimisi.

Tööülesanded, millega juhatus tegeleb, ja enda seast vastutajad määrab, on tegevuskava ja organisatsiooni prioriteetide seadmine, samuti tegevuskava täitmise eest vastutamine; Eesti Õpilasesinduste Liidu meedias ja ametlikel sündmustel esindamine; regulaarsete nõupidamiste ja Eesti Õpilasesinduste Liidu töö korraldamine; meeldiva töökeskkonna loomine; uute inimeste värbamine ja valimine; organisatsiooni finantsvõimekuse tagamine ja arendamine; organisatsiooni väärtuste ja põhimõtete silmas pidamine juhtimisel; organisatsiooni jätkusuutlikkuse ja järjepidevuse tagamine pikas perspektiivis.

Juhatuse tööülesanded on tervikuna välja toodud Eesti Õpilasesinduste Liidu põhikirjas.

 

Kandideerimiseks vajalik informatsioon

Kandideerimiseks on rangelt soovituslik tutvuda Eesti Õpilasesinduste Liidu põhidokumentide ja seisukohtadega. Olulisemad nende seast on põhikiri, kodukord, arengukava, tegevuskava 2022 ning haridusplatvorm, mis on kõik kättesaadaval Eesti Õpilasesinduste Liidu kodulehel www.opilasliit.ee.

 

Iga kandidaat peab esitama järgmised dokumendid:

 • Allkirjastatud kandideerimisavaldus (vormi leiad siit), milles tuleb märkida, kas soovid kandideerida esimeheks, aseesimeheks või mõlemaks.
 • Vastused järgmistele küsimustele:
 1. Miks kandideerid just esimehe või aseesimehe kohale? Kui kandideerid mõlemale kohale, siis too välja, kumba eelistad ja miks.
 2. Millised on Sinu kolm eesmärki, mille tahad Õpilasliidus täita tegevusaasta lõpuks? Kuidas need saavutad?
 3. Kas ja millises formaadis peaksid kooliastmete lõpus eksamid olema? Kui arvad, et need võiks ära jätta või asendada, siis põhjenda.
 4. Kuidas kaasata Õpilasliidu tegevustesse paremini liikmeskonda? Too kolm näidet.

                                                               või

 1. Kuidas tagada Õpilasliidu jätkusuutlikkus, et organisatsioonil oleks motiveeritud 

          a. liikmeskoole, 

          b. aktiviste,

          c. tegevmeeskonna liikmeid?

Vali neljandast küsimusest ainult üks variant, millele vastad.

 1. Maakoolide sulgemine on haridusmaastikul aktuaalseks teemaks tõusnud. Kas ja kuidas mõjutab nende sulgemine hariduse kvaliteeti ja kättesaadavust? Kuidas saab Õpilasliit nende õpilaste eest seista?
 • CV, milles on kirjas Sinu kontaktandmed, senine hariduskäik, täiendkoolitused, töökogemused, vabatahtliku töö kogemus, huvid ning seos Eesti Õpilasesinduste Liidu või teiste noorteorganisatsioonidega.
 • Motivatsioonikiri, mille maksimaalseks pikkuseks on üks A4 (kirjastiilis Times New Roman, fondi suurus 12, reavahe 1,15p) ning milles kirjeldad, mis ajendab Sind juhatusse kandideerima ja miks peaks just Sind valima Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatusse.
 • Kasuks tuleb ka soovituskiri Sind tundvalt isikult, milles tuuakse välja Sinu positiivsed küljed.

 

Juhatuse liikmete valimise kord on välja toodud ka Eesti Õpilasesinduste Liidu kodukorras.

Dokumendid tuleb PDF-formaadis esitada hiljemalt 15.04.2022 kell 23.59 meiliaadressile katre.roomets@opilasliit.ee.

 

Eesti Õpilasesinduste Liidu XLVI üldkoosolek toimub 27.–29. mail 2022.