Kandideerimine Õpilasliidu juhatusse on avatud!

Iga kandidaat peab esitama järgmised dokumendid:

  • Allkirjastatud kandideerimisavaldus (vormi leiad siit), milles tuleb märkida, kas soovid kandideerida esimeheks, aseesimeheks või mõlemaks.

Vastused järgmistele küsimustele:

1. Miks kandideerid just esimehe või aseesimehe kohale? Kui kandideerid mõlemale kohale, siis too välja, kumba eelistad ja miks.

2. Millised on Sinu kaks eesmärki, mille tahad Õpilasliidus tegevusaasta lõpuks täita? Kuidas need saavutad?

3. Kuidas toetada paremini Õpilasliidu liikmete aktiivsust?

4. Milliste tegevused tagavad tuleval tegevusaastal Õpilasliidu jätkusuutlikkuse, et Liidul oleks aastaringselt:

a) motiveeritud liikmeskoole;

b) innukaid aktiviste;

c) aktiivseid tegevmeeskonna liikmeid?

5. Kuidas hindad Eesti Õpilasesinduste Liidu hetkeolukorda üldiselt?

6. Millistele hariduspoliitilistele küsimustele soovid juhatuses olles keskenduda ning kuidas saab Õpilasliit nende küsimustega tegeleda? Selgita.

  • CV, milles on kirjas kandidaadi kontaktandmed, senine hariduskäik, täiendkoolitused, töökogemused, vabatahtliku töö kogemus, huvid ning seos Eesti Õpilasesinduste Liidu või teiste noorteorganisatsioonidega.
  • Motivatsioonikiri, mille maksimaalseks pikkuseks on üks A4 (kirjastiilis Times New Roman, fondi suurus 12, reavahe 1,15p) ning milles kirjeldad, mis ajendab Sind juhatusse kandideerima ja miks peaks just Sind valima Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatusse.

Kasuks tuleb ka soovituskiri Sind tundvalt isikult, milles tuuakse välja Sinu positiivsed küljed.

Juhatuse liikmete valimise kord on välja toodud ka Eesti Õpilasesinduste Liidu kodukorras.

Dokumendid tuleb PDF-formaadis esitada hiljemalt 26.03.2024 kell 23.59 meiliaadressile valimised@opilasliit.ee.

Juhatus

on Eesti Õpilasesinduste Liidu (EÕEL) alaline organ, mis vastutab EÕEL-i igapäevase toimimise eest, paneb paika organisatsiooni prioriteedid ning jälgib tegevuste vastavust arengu- ja tegevuskavale. Igapäevatöö hulka kuulub ka tegevmeeskonna juhtimine, sh tihe koostöö valdkondade juhtidega. Juhatus vastutab organisatsiooni üldise tegevuse ja terviklikkuse eest.

Esimees

Juhatuse esimees juhatab ja koordineerib terve Eesti Õpilasesinduste Liidu tööd. Tema ülesanneteks on juhatuse ja meeskonna juhtimine (ülesannete jagamine, koosolekute kokku kutsumine, juhatuse ja tegevmeeskonna töö jälgimine ning koordineerimine); tegevbüroo otsene juhtimine ja koordineerimine; Eesti Õpilasesinduste Liidu esindamine suurematel avaliku poliitika teemadel; kõneisikuna meedias esinemine; hea organisatsiooni sisekliima loomine; organisatsiooni finantsvõimekuse tagamine ja arendamine; arenguvestluste läbiviimine töötajate, valdkonna- ja projektijuhtidega.

Aseesimehed

Aseesimehed on vastutavad kindlate valdkondade tegevuse eest, mis jagatakse omavahel peale juhatuse valimisi.

Tööülesanded, millega juhatus tegeleb, ja enda seast vastutajad määrab, on tegevuskava ja organisatsiooni prioriteetide seadmine, samuti tegevuskava täitmise eest vastutamine; Eesti Õpilasesinduste Liidu meedias ja ametlikel sündmustel esindamine; regulaarsete nõupidamiste ja Eesti Õpilasesinduste Liidu töö korraldamine; meeldiva töökeskkonna loomine; uute inimeste värbamine ja valimine; organisatsiooni finantsvõimekuse tagamine ja arendamine; organisatsiooni väärtuste ja põhimõtete silmas pidamine juhtimisel; organisatsiooni jätkusuutlikkuse ja järjepidevuse tagamine pikas perspektiivis.

Juhatuse tööülesanded on tervikuna välja toodud Eesti Õpilasesinduste Liidu põhikirjas.