Eesti Õpilasesinduste Liit | Dauri Paškovski: õpilasesinduse roll demokraatliku õpikeskkonna loomisel
1606
post-template-default,single,single-post,postid-1606,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Dauri Paškovski: õpilasesinduse roll demokraatliku õpikeskkonna loomisel

Dauri Paškovski: õpilasesinduse roll demokraatliku õpikeskkonna loomisel

Kool moodustab paljude aastate vältel keskse osa laste ja noorukite igapäevaelust. Kooliaastad on eluetapp, mille jooksul ollakse altid igat liiki mõjutustele ning mille jooksul areneb välja inimese isiksus. Koolis saadud kogemused mõjutavad õpilase suhtumist ja ühiskonnaliikmena toimimist.

Õpilasesindus (ÕE) koolis on demokraatliku koolisüsteemi peegel, mis peaks olema võrdne koostööpartner kooli juhtkonnale, kogudes õpilaste arvamusi, ettepanekuid ja probleeme ning analüüsides neid koostöös õpetajaskonna esindajatega. Paljudes koolides on ÕE sellise staatuse omandanud, kuid leidub ka erandeid. Kool kui haridusinstitutsioon eksisteerib õpilaste jaoks, mistõttu peaks neil olema võimalus koolielu koraldamises kaasa rääkida. Selle võimaluse pakubki õpilasesindus. Üle-eestilise efektiivselt funktsioneeriva õpilasesinduste võrgustiku loomine on Eesti Õpilasesinduste Liidu üks peamisi eesmärke ja tegevussuundi.

Suuremateks takistusteks sellel teel on õpilaste endi vähene motiveeritus ja huvi ning võimalik õpetajaskonna kohati mõistmatus ÕE tegevuse suhtes. ÕE ei ole koolis mitte õpilaste protestiaktsioon õpetajate ja koolisüsteemi vastu, vaid koostööpartner seismaks käsikäes õpetajaskonnaga hariduse kvaliteedi tõstmise eest.

Õpilasesinduse tegevusvaldkonnad on üldiselt õpilaste õiguste kaitsmine ja õpilaste esindamine nii koolis (direktsioon, õppenõukogu, hoolekogu, suhted õpilaste ja õpetajate vahel) kui ka väljaspool seda (suhtlemine kooliväliste asutuste ja institutsioonidega). Lisaks tegeleb õpilasesindus mitmesuguste hariduslike (nõupidamised, seminarid, konverentsid) ja meelelahutuslike sündmuste (koolipeod jms) korraldamisega.

ÕE kui õpilaste esindus peab mõistagi olema õpilaskonnale avatud – nii saab iga õpilane seal oma arvamuse, ettepaneku või idee välja öelda. Õppetööd ja õpilasi puudutavate küsimuste arutamisel õppenõukogus, direktsioonis või kooli hoolekogus peaks ÕE-l olema kindlasti võimalus osaleda. Soovitav osee sätestada vastavalt ka ÕE põhikirjas. Selleks, et tunnetada oma tegevuse ja õiguste piire ning ulatust on ÕE liikmetel kindlasti soovitav tutvuda põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega ning kooli põhikirjaga tervikuna. Ebameeldivate intsidentide ärahoidmiseks ja veelkordseks ülelugemiseks nii õpilastele kui ka õpilasesinduste liikmetele oleme kokku pannud õpilasõiguste memo, mis on väljavõte Eesti Vabariigi põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest. Õpilasõiguste memo on kättesaadav Õpilasliidu kodulehelt.

Õpilasliikumisse positiivselt suhtuv kooli juhtkond respekteerib õpilasesindust võrdse koostööpartnerina, kelle arvamus koolielu korraldamisel on alati teretulnud. Õpilasesinduse jaoks on hea läbisaamine kooli juhtkonnaga samuti väga oluline. See loob võimaluse avaldada õpilaste arvamust kõrgemal tasandil. Õpilasesinduse ja kooli juhtkonna vaheline suhtlemine peakski tuginema üksteisemõistmisel ja vastastikusel toetamisel, mis on suur samm demokraatliku mikrokliima loomise poole koolis ja tagamaks efektiivse infovahetuse õpilaste ja õpetajaskonna vahel.

ÕE-le kõige lähedalseisvamaks isikuks koolis on enamasti huvijuht, kes võib olla suureks abiks nii ÕE loomisel, selle liikmete leidmisel, sündmuste korraldamisel kui ka toetajate otsimisel. Samuti võivad ÕE heaks koostööpartneriks kujuneda kooli hoolekogu ja vilistlaskogu, kes on õpilasesindust valmis nõu ja jõuga toetama. Loomulikult ei maksa unustada ka teisi õpilasesindusi, kellega on võimalik nii kogemusi vahetada kui ka ühisüritusi korraldada. Tänases Eestis ja koolisüsteemis on aktiivsel ja teotahtelisel õpilasesindusel küllaltki palju võimalusi ning suhteliselt lai mängumaa oma ideede teostamiseks.

Miks peaks õpilasesindus olema Eesti Õpilasesinduste Liidu liige?

Eesti Õpilasesinduste Liit (EÕEL) on suurima noorteorganisatsioon, mis seisab õpilaste huvide ja õiguste eest riiklikul tasandil ja töötab õpilasesinduste järjepidevuse nimel. Peagi täitub EÕEL-il 18 tegevusaastat. Ühe organisatsiooni jaoks on see pigem lühike kui pikk aeg. Nende aastate jooksul on EÕEL-i areng olnud kiire ja edukas. Lisaks paljudele võitudele haridupoliitikas, koosneb meie liikmeskond 171 õpilasesindusest, läbi mille me esindame ligi 90 000 Eesti õpilast.

Eesti Õpilasesinduste Liidu tegevuseesmärkideks on õpilaste vajaduste ja arvamuste esindamine avalikkuse ees, kaitsta õpilaste ja õpilasesinduste õigusi, aidata kaasa õpilasesinduste koostööle ning arengule, seista õpilasesinduste jätkusuutliku tegevuse ja arengu eest, seista hariduse kvaliteedi ja õpikeskonna parandamise ning õpimotivatsiooni tõstmise eest, anda võimalus saada juhtimis- ja meeskonnatöö kogemus läbi mitteformaalse hariduse, informeerida õpilasi Eesti ja rahvusvahelise hariduselu kohta.

Selleks, et saavutada oma eesmärke teeme koostööd ministeeriumite, kohalike omavalitsuste ja erinevate riigiasutustega. Korraldame ümarlaudu, koolitusseminare, õpilaskonverentse, suvekoole ja üldkoosolekuid. Osaleme välismaal rahvusvahelistel õpilaskonverentsidel ning viime läbi mitmesuguseid õpilastega seotud projekte. Eesti Õpilasesinduste Liidu töös ning eesmärkide saavutamisel saavad kaasa lüüa kõik aktiivsed õpilased, kes selleks soovi avaldavad.

Kuid mida EÕEL oma liikmetele pakub? Kõige olulisem on, et õpilastel ja õpilasesindustel on võimalik ennast Õpilasliidu abiga kuuldavaks teha, sest esindame Eestimaa õpilaskonda riiklikul tasandil, andes õpilaskonna arvamusi, kaebusi ja soovitusi vastavatele riigistruktuuridele edasi. Õpilasliit pakub hariduspoliitikast huvitatud ja motiveeritud noortele hulgaliselt enesetäiendamise võimalusi nii Õpilasliidu juhtorganites kui ka erinevates valdkondades. Tähtis on rõhutada, et just aktiivsetel noortel on võimalus mõjutada organisatsiooni arengusuundi, rääkides kaasa, väljendades oma mõtteid nii sõnas kui ka teos ning omades hääleõigust meie üldkoosolekutel. Eraldi peab välja tooma tõepoolest meeldivat ja ühtehoidvat kollektiivi, kust võib leida häid sõpru väga pikaks ajaks. Kindlasti on ka teisi argumente EÕEL-iga liitumise kasuks, kuna EÕEL on mitmekülgne ja järjest arenev organisatsioon, mis võib pakkuda igale tavalisele ja aktiivsele koolinoorele teda huvitavat tegevusliiki ning kasulikku ja meelepärast ajasisustust.